Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Leegstra. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Leegstra  is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van onze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Leegstra  niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Leegstra  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site,  of(on)bereikbaarheid van de site.